INFORMACJE DOTYCZĄCE EGZAMINÓW W ZAKŁADKACH EGZAMIN ÓSMOKLASISTY I GIMNAZJALISTY

SAMORZĄD UCZNIOWSKI

Motto

„Samorząd jest to właściwie praca organizowana po to, aby jednakowo dobrze działo się wszystkim, którzy razem uczą się, działają......, żeby jeden drugiego nie krzywdził, nie przeszkadzał, nie dokuczał..., żeby świadczył przysługi, pomagał, opiekował się, pilnował porządku i praworządności... to nie tylko praca, ale i walka... w obronie porządnych, dzielnych i słabych, przeciwko wrogom porządku i sprawiedliwości...”

Janusz Korczak

Cele  działalności samorządu uczniowskiego:

 1. Reprezentowanie ogółu uczniów.
 2. Działanie na rzecz społeczności uczniowskiej i obrona jej praw.
 3. Uczestnictwo uczniów w samodzielnym rozwiązywaniu własnych problemów oraz partnerstwo w stosunkach uczniów z nauczycielami w realizacji celów wychowawczych szkoły.
 4. Rozwijanie demokratycznych form współżycia, współdziałania  uczniów oraz przyjmowania współodpowiedzialności za jednostkę i grupę.
 5. Kształtowanie umiejętności zespołowego działania, wyrabianie samokontroli, samooceny i zdyscyplinowania uczniów.
 6. Dbanie o dobre imię i honor szkoły, kultywowanie i wzbogacanie jej tradycji. 

Działania stałe:

 1. Spotkania Samorządu Uczniowskiego.
 2. Zbiórka karmy dla zwierząt.
 3. Organizacja pomocy koleżeńskiej.
 4. Udział w uroczystościach szkolnych.
 5. Współdziałanie z władzami szkolnymi i wychowawcami klas.
 6. Redagowanie  artykułów zamieszczanych na stronie internetowej naszej szkoły – współpraca z nauczycielem informatyki.
 7. Zagospodarowanie gazetki ściennej.
 8. Współpraca z Komisją Stypendialną.
 9. Akcje charytatywne.

Przewodnicząca:

Kinga Bartosiak

Zastępca:

Zuzanna Psiurska

Sekretarz:

Bartosz Jaskuła

Opiekunowie: Martyna Bojarowska, Mariola Frontczak